Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Visie en Zorg 


Inhoudsopgave

1. Uitgangspunten en visie

2. Bewonersprofiel

3. Aanname criteria bewoners

4.Gewenste woonvorm

4.1 Per bewoner

4.2 Gemeenschappelijk voor alle bewoners

5. Gewenste begeleiding

5.1 Zorgwensen per bewoner

5.2 Zorgwensen algemeen

 

1. Uitgangspunten en visie

Kleinschalige woonvorm met professionele begeleiding.

Een kleine groep van ca. 9 bewoners krijgt (naar behoefte) zorg en ondersteuning van een vast team van medewerkers waarbij uitgegaan wordt van een begeleiding gebaseerd op sociaal therapie. De bewoners krijgen de noodzakelijke structuur, ondersteuning en een rustige, veilige woonomgeving geboden.

De woonruimte is herkenbaar als “huis”. Er wordt een gewoon huishouden gevoerd door o.a. (maar niet verplicht) samen te eten, af te wassen, boodschappen te doen en eten te koken. De zorg en de begeleiding is afgestemd op de individuele behoeften van de verschillende bewoners.

Rustige woonomgeving
Het pedagogisch klimaat in de woonomgeving moet aangepast zijn aan de behoefte van de bewoners. Dit betekent dat er sprake is van een rustige woonomgeving met relatief weinig prikkels. De bewoners ontvangen van de begeleiding een stimulans bij het inrichten van het dagelijks leven, waarbij ruimte is voor het invullen van hun wensen en voorkeuren t.a.v. bijvoorbeeld werk, eten, tijden van opstaan etc.

Ouderinitiatief
Stichting Ave is een ouderinitiatief, dit houdt in dat de ouders ook nà de realisatie van het wooninitiatief nauw betrokken willen blijven bij de zorg en begeleiding van hun kinderen. Het is dus belangrijk dat de ouders het op hoofdlijnen met elkaar eens zijn over de te volgen koers en de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van de begeleiding, zorg en woonomgeving.

 

2. Bewonersprofiel

Bij de bewoners van stichting Ave geldt het volgende profiel:

- Stoornis in autistisch spectrum (afgekort tot ASS) met een verstandelijke beperking. Dit blijkt uit een door een erkend orthopedagoog/psycholoog opgestelde diagnose.

- Het gaat om een rustig persoon.

- Er is sprake van acceptatie van de zorgbehoefte bij zowel bewoner als zijn sociale omgeving.

- Vooralsnog wordt uitgegaan van een leeftijd van 20 – 40 jaar.

- De bewoner heeft vanaf het moment van wonen een PGB met minimaal een CIZ- indicatie ZZP VG3 met dagbesteding.

- De bewoner is niet in staat om zonder begeleiding zelfstandig te wonen.

- De bewoner moet op zijn/haar manier in staat zijn tot communiceren en participeren in de bewonersgroep.

- Het is bij de start van het wonen niet nodig om voor de bewoner bouwkundige aanpassingen te doen. Er zal ook geen sprake zijn van voortdurende aanwezigheid van verpleegkundige zorg.

 

Wat betekent het hebben van “ASS” is de praktijk?

Mensen met ASS begrijpen vaak niet of slecht wat er zich tussen mensen afspeelt. Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de ander. Dat maakt het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties moeilijk. Het opbouwen en behouden van een sociaal netwerk vraagt dan ook gerichte en voortdurende ondersteuning en begeleiding. De complexiteit van hun dagelijks leven kan worden gereduceerd door zoveel mogelijk vaste structuur aan te bieden. Het aanbieden van die structuur die iemand met ASS dagelijks nodig heeft gebeurt op dit moment vooral bij de ouders thuis of wanneer dat niet (meer) mogelijk is in instellingen. In die situaties waarin mensen met ASS zelfstandig wonen leidt dit in veel gevallen tot vereenzaming en/of verwaarlozing, omdat onvoldoende ondersteuning kan worden geboden.

3. Aanname criteria bewoners

Bij het selecteren van nieuwe bewoners moet op een aantal aspecten goed gelet worden. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is of stichting Ave die zorg kan bieden die de kandidaat- bewoner nodig heeft "om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven".

Verder is het belangrijk dat de kandidaat- bewoner past bij de aanwezige bewonersgroep en zijn of haar ouders passen bij de aanwezige oudergroep. Aangezien er sprake is van een ouderinitiatief, waarbij blijvende betrokkenheid van het sociale systeem uitgangspunt is, is het belangrijk dat de oudergroep het op hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg.

Stichting Ave heeft een “procedure aanmelding nieuwe bewoners voor Ave” uitgewerkt. Het is belangrijk dat een dergelijke procedure met een grote mate van zorgvuldigheid doorlopen wordt. Het is immers de bedoeling dat de bewoners gedurende vele jaren samen in het wooninitiatief wonen.

 

4. Gewenste woonvorm

Het wooninitiatief bestaat uit een cluster van 9 appartementen en daarbij behorende gemeenschappelijke ruimtes. De totale woonvorm moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een woonvorm voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking. Deze eisen staan beschreven in een studie die uitgevoerd werd in opdracht van de NVA (Nederlandse Vereniging Autisme). In verband met de prikkelgevoeligheid van mensen met ASS zijn bijzonder belangrijke aspecten hierbij zijn geluids- en lichtisolatie, bovendien is het i.v.m. ronddwarrelend stof niet mogelijk om hete luchtverwarming of mechanische ventilatie te plaatsen.

 

4.1 Per bewoner

Het totale appartement (ca. 55 m2) van de bewoner bestaat uit:

- woonkamer met aansluiting tv, pc en audio- apparatuur

- slaapkamer

- kleine (open) keuken of pantry

- badkamer incl. douche met thermostaat kranen en wasmachineaansluiting, de ruimte is voldoende groot voor het plaatsen van een bad

- tuin met tuindeuren 

- passende voorzieningen m.b.t. veiligheid

- eigen voordeur, brievenbus en bel

 

4.2 Gemeenschappelijk voor alle bewoners

- één ontmoetingsplaats voor de bewoners, de huiskamer, waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden zowel in de begeleidende als recreatieve sfeer

- gezamenlijke keuken en eetkamer, zodat er een mogelijkheid is een rustige plek te vinden om toch bij de groep te horen wanneer het in de woonkamer te druk is

- gemeenschappelijk toiletruimte

- muziek- en therapieruimte

- voor het team: een ruimte voor overleg en overdracht, en een slaapruimte

- afsluitbare berging

- moes- /kruidentuin

- fietsenstalling

Het is belangrijk dat het in huis rustig is. Rust en structuur staan voorop. De bewoners moeten kunnen ontspannen en uitademen van de bezigheden overdag. Sociaal gedrag wordt, rekening houdend met de grenzen van de individuele bewoner, gestimuleerd.

5. Gewenste begeleiding

Stichting Ave heeft een zorgcontract afgesloten met WoondroomZorg, die de professionele begeleiding van onze bewoners verzorgt. Bij WoondroomZorg staat de "eigen regie" van de ouders centraal.
Bij de begeleiding van de bewoners staat de individuele zorgvraag centraal. De ouders worden hierbij nauw betrokken. Het hebben van regie bij de begeleiding van hun kind is een belangrijk uitgangspunt binnen dit ouderinitiatief.
De inzet van begeleiding is flexibel en kan worden aangepast aan de intensiteit van de individuele zorgvraag. Maximale zorg is financieel haalbaar door combinatie van de zorgvraag en bundeling van de beschikbare budgetten.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het belang van één bewoner nooit boven het belang van de totale groep gesteld kan worden.

De kwaliteit van de begeleiding is goed en dient minimaal te voldoen aan de daarvoor door de overheid gestelde eisen. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de privacy van de bewoners.

5.1 Zorgwensen per bewoner

Per bewoner wordt een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld in nauwe samenwerking met ouders of naastbetrokkenen. De gewenste begeleiding wordt individueel vastgesteld en in het begeleidingsplan vastgelegd.
Begeleiding vindt plaats op allerlei gebieden, afhankelijk van de behoeften van de bewoner. Hierbij kan worden gedacht aan:

- Huishoudelijke ondersteuning

- Sociale, emotionele ondersteuning

- Emotionele ondersteuning

- Hulp bij het plannen van activiteiten en invulling van de vrije tijd

- Hulp bij zelfverzorging

- Ondersteuning bij (dag) activiteiten

- Hulp bij koken en andere huishoudelijke taken

- Opvang bij crisissituaties

- Etc.

5.2 Zorgwensen algemeen

De aard van de zorgvraag van de bewoners is zodanig dat zij 24- uurszorg nodig hebben. Dit houdt o.a. in dat er, zodra er een bewoner thuis is altijd, dus ook ’s nachts begeleiding in het wooninitiatief aanwezig is. Een belangrijke taak van de begeleiding is het voor de bewoners waarborgen van een sociaal veilige omgeving en het bewaken van de privacy.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de bewoners overdag op werkdagen niet alle dagdelen buitenshuis dagbesteding hebben. Gevolg hiervan is dat zij een aantal dagdelen per week in en om het huis bezigheden zullen moeten hebben. Het weekschema van de begeleiding zal hierop aangepast worden.