Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Over de stichting

Woongroep en stichtingstructuur

Vanaf de start is het uitgangspunt dat alle ouders op alle gebieden actief meedoen in de woongroep. De kwaliteiten en uiteraard mogelijkheden van ouders worden daar ingezet waar nodig. Er wordt veel geïnvesteerd in een goede verstandhouding van ouders onderling, omdat onderlinge solidariteit de basis is van de woongroep. Alle ouders zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering, die met regelmaat vergadert over allerlei gezamenlijke zaken die de individuele bewoner overstijgen. Naast deze oudergroep is een bestuur actief dat bestaat uit minimaal 3 ouders en 2 externe leden.
Het bestuur neemt formeel de besluiten binnen de stichting maar raadpleegt de algemene vergadering daarover. Informatie van diverse vergaderingen of bijeenkomsten worden gedeeld met alle ouders.
Ouders zijn vertegenwoordigd in diverse werkgroepen o.a. zorg- en voeding, tuin, huisvesting, PR, financiën, sollicitatiecommissie en indicatiecommissie. Die hebben ieder een duidelijk doelstelling met beoogde resultaten. Vaak werken ze samen met iemand vanuit het begeleidingsteam. Zij overleggen op verzoek van het bestuur zonodig met de begeleiders en koppelen bevindingen terug aan bestuur en alle ouders.

Doel van stichting Ave 

Het doel is: voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor onze jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. 

  • het beheer en/of exploitatie van speciaal daartoe ingerichte ruimten ten behoeve van de zorgverlening van de woongroep
  • het zorgdragen voor een zodanige organisatie van de zorgverlening dat gewaarborgd is dat ouders dan wel vertegenwoordigers van de bewoners hieraan sturing kunnen geven: “eigen” regie
  • het opwekken van de belangstelling voor de kleinschalige woongroep en het verbreiden van de kennis over de kleinschalige woongroep in de ( lokale) samenleving
  • al het overige dat kan bijdragen aan de realisatie van de doelstelling

Splitsing zorg en wonen

De bewoners huren hun appartementen van stichting Groot Loo Beschermd Wonen en sluiten hiertoe een huurcontract met deze stichting. Deze stichting huurt het gebouw van woningbouwcorporatie Leijstromen. 

De zorg voor de bewoners wordt gefinancierd met het Persoons Gebonden Budget (PGB) en wordt (gezamenlijk) door stichting  Ave ingekocht bij samenwerkingspartner WoondroomZorg. Ouders blijven verantwoordelijk voor het eigen PGB van hun zoon of dochter, dat weliswaar collectief wordt ingezet. Maar er is in de oudergroep een grote mate van samenwerking, kennisdeling en behulpzaamheid aan elkaar. Hierbij speelt wederzijds vertrouwen en respect een rol die niet onderschat moet worden! Solidariteit is de basis voor het kunnen samenwonen in Ave en individuele belangen zijn ondergeschikt aan het groepsbelang.

Bewoners sluiten een zorgcontract met stichting Ave. Het huurcontract dat ze met stichting Groot Loo Beschermd Wonen afsluiten is hieraan onlosmakelijk verbonden.
Stopt het zorgcontract dan stopt ook het huurcontract . En vice versa.